A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Városunkban 1952 óta működik a felsőfokú ismeretek megszerzésére előkészítő gimnázium.

Nincsenek középszintű oktatásunknak évszázados hagyományai, hiszen az egykori Bereg vármegye tehetséges fiataljai a közeli megyeszékhely, Beregszász nagy múltú iskoláiban lelhettek rá tudást adó alma materükre.

Történelmünk kavargó éveiben az egykori „dicső vármegye” elveszítette területének nagy részét, s vele együtt Beregszászt, az oktatási-kulturális központot is. A megmaradt területeken élő beregi ember számára nem maradt olyan település a közelben, melynek iskolája kitaníttatás után vissza is adta volna az okos gyermeket, hogy legyen a falunak papja, orvosa, tanítója. A régió kulturális gyökereitől elvágva biztos sorvadásnak indult, melyet megállítani csak az új járási székhelyen - Vásárosnaményban - alapítandó gimnázium tudhatott.

Az alapítók célja iskolánk létrehozásával az volt, hogy „Legyen a Beregnek egy olyan iskolája, amely magas színvonalú középfokú képzésével helyben készíti fel a tehetséges fiatalokat a továbbtanulásra, előkészíti a régió új értelmiségének kinevelését.”

 

 • 1952 tavaszán Vásárosnaményban létrejött az Általános Gimnázium. A kezdeti nehézségek ellenére két párhuzamos osztállyal megindult a képzés és 1956 tavaszán iskolánk útjára bocsátotta első végzős osztályát.
 • 1958-ban nyolc tantermes épületet kapott az iskola, ezzel megteremtődtek a további fejlődés feltételei.
 • 1960-ban iskolánk felvette térségünk kiemelkedő történelmi személyiségének, II.Rákóczi Ferencnek a nevét.
 • Az 1961-1962-es tanévben a növénytermesztési, állattenyésztési szakközépiskolai osztályok mellett tovább működött a gimnáziumi képzés, beindult a felnőttoktatás.
 • 1962 tavaszán elkezdődött az új 12 tantermes gimnáziumi épület megépítése, melyet a megnövekedett tanulólétszám, valamint a szertárak, a tornaterem, az előadói termek hiánya tett indokolttá.
 • A 70-es években szükségessé vált a gimnáziumi képzés megújítása. A gyakorlati fakultációs oktatási irányok, a szabó- varró, a faipari, a gépjárművezetői, a gyors- és gépírói csoportok a gyengébb eredményeket felmutató diákok számára is új lehetőségeket teremtettek.
 • 1981-ben megszűnt a szakközépiskolai képzés. A gimnázium akkori vezetői a tanulói érdeklődés fenntartása érdekében új irányvonalat tűztek ki; beindították az idegen nyelvi fakultációs oktatást orosz és német nyelvekből.
 • A 90-es évek ismét az útkeresés jegyében teltek el, hiszen az oktatás olyan terület, mely az iskolától újabbnál újabb kihívásokra várja a választ.
 • 1990-ben beindult a német, s nem sokkal ezután az angol speciális nyelvi tagozat is. Párhuzamosan a nyelvi képzéssel a természettudományos tárgyak oktatása is előtérbe került. Biológia, majd matematika és később számítástechnika emelt óraszámú csoportok indulnak be.
 • 1992-ben nagy érdeklődés kísérte a hatosztályos gimnáziumi képzés elkezdését, mely iránt az igény napjainkig megmaradt.
 • 1996-ban a tatabányai Felnőttképzési Iskola programcsomagját átvéve beindult a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező tanulók számára a „Szakmunkások Szakközépiskolája Intenzív Nappali Tagozat” elnevezésű felnőttképzési forma, mely a szakképzés négy évessé alakításával nem működhetett sokáig.
 • 1998-ban a Határőrség Országos Parancsnokságával kötött megállapodás értelmében útnak indult a határrendészeti fakultációs képzés.
 • 1999-ben elkezdődött és 2000-ben befejeződött a gimnázium épületének teljes felújítása és bővítése.
 • Az ezredforduló óta eltelt időszak is hozott újdonságot a képzési formák megújítása területén. A kerettanterv és a kétszintű érettségi bevezetésével újra kellett gondolnunk a képzési struktúrát.
 • 2003-tól tanulóink számára biztosítjuk a kötelezően előírt tantárgyakon kívül –igény szerint- bármelyik tárgyból az emelt szintű érettségire való felkészítést. Az Európai Uniós csatlakozással elengedhetetlenül fontos az idegennyelvek, az informatika elmélyült ismerete, ezt az igényt a nyelvi-informatikai előkészítő évfolyam beindításával kívánjuk kielégíteni.

 

Az iskolaalapítók által megfogalmazott célt napjainkig igyekszünk követni: magas színvonalú képzéssel szolgálni a helyi társadalom igényeit, hogy a fiatalok szerteágazó ismeretek birtokában, egyenlő eséllyel vehessék fel a versenyt hasonló korú társaikkal. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink gyorsan változó világunk kihívásaira választ tudjanak adni, hogy a szülőföldről magukkal vitt tudás és tradíció előnyt jelenthessen egyéni érvényesülésükben.


Copyright © 2014